Chi tiết về Tác giả

Anh, Cao Hoàng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

  • S. 3 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Thực trạng hoạt động thể thao ngoại khóa của học sinh sinh viên tại nơi cư trú giai đoạn 2013-2018
    Toàn văn  PDF