Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Bùi Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

 • S. 6 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chuyên môn trên thành phần Powerpoint cho sinh viên chuyên ngành Cờ vua ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
  Toàn văn  PDF
 • S. 2 (2017) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Lựa chọn và kiểm chứng các dạng thức bài tập trong khởi động ở môn Cờ vua
  Toàn văn  PDF
 • S. 2 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Thực trạng phát triển và công tác quản lý Thể dục thể thao quần chúng ở các địa phương đã và đang xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2011-2017)
  Toàn văn  PDF
 • S. 3 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Thực trạng hoạt động tập luyện thể dục thể thao của người dân ở các địa phương đã và đang xây dựng nông thôn mới
  Toàn văn  PDF
 • S. 4 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Đặc điểm cấu trúc giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp và thái độ tập luyện thể dục thể thao hiện nay của người dân ở các xã đã và đang xây dựng nông thôn mới
  Toàn văn  PDF