Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Đỗ Hữu Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

 • S. 4 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Thực trạng hoạt động của các câu lạc bộ Thể dục thể thao ngoại khóa trong các Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nội
  Toàn văn  PDF
 • S. 3 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Xác định các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện để phát triển thể dục thể thao quần chúng
  Toàn văn  PDF
 • S. 5 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Đặc điểm đối tượng tham gia hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở khu vực thành thị và nông thôn hiện nay
  Toàn văn  PDF