Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, 2019

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Selecting professional physical development exercises for male students of Applied Martial Arts team of People's Security Academy

NGO HA, LE MANH

Toàn văn: PDF