Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, 2019

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Situation of effectiveness of hand techniquepracticaltraining for Badminton students of Physical Education Department at Bac Ninh Sports University

NGUYEN THACH

Toàn văn: PDF