Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng Thể dục thể thao quần chúng cấp cơ sở của một số đô thị tại Việt Nam

Nguyễn Thị Xuân Phương, Trần Huỳnh Anh Thư

Toàn văn: PDF