Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng các phương pháp và bài tập trong giảng dạy kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân cho nam sinh viên Trường Đại học Điện Lực

Trần Thanh Hoài

Toàn văn: PDF