S. 195 (2013)

Mục lục

TINH THẦN DOANH NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam theo khung tham chiếu của Hiệp ước toàn cầu (Global Compact) Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN THẮNG 3
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cảm nhận của khách hàng- Nghiên cứu định tính trong ngành thức ăn chăn nuôi tại miền Bắc Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN HỒNG HÀ, NGUYỄN TUYẾT MAI 10
Lòng tin tổ chức- Một chỉ số quan trọng về năng lực doanh nghiệp: Khảo sát so sánh ở các doanh nghiệp quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN MẠNH QUÂN 18

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử với sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng ở Việt Nam Tóm tắt PDF
TRẦN ĐỨC THẮNG, PHẠM LONG 26
Tổ chức kiểm soát nội bộ đối với chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA, NGUYỄN TỐ TÂM 34
Tác động qua lại giữa kiểm toán nội bộ và nhà quản trị cấp cao: Lý thuyết và thực tiễn tại một số doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt PDF
PHAN TRUNG KIÊN 42
Đổi mới sáng tạo tại các công ty đa quốc gia và gợi ý cho các doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt PDF
TRẦN BÍCH NGỌC, TRẦN SỸ LÂM 51
Quản lý phát triển đô thị theo hướng tiếp cận quản trị tri thức ở Việt Nam Tóm tắt PDF
BÙI THỊ HOÀNG LAN 57
Dân số; Tăng trưởng kinh tế; Biến đổi dân số; Tác động; Dân số vàng; Việt Nam Tóm tắt PDF
BÙI THỊ MINH TIỆP 63
Thu nhập của nông hộ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa- Nhìn từ góc độ các yếu tố đầu vào của sản xuất Tóm tắt PDF
MAI NGỌC ANH, PHẠM MINH ĐỨC 71

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Giá dịch vụ giáo dục đại học trong tiến trình thực hiện tự chủ tài chính của các trường đại học công lập Tóm tắt PDF
VŨ MINH ĐỨC 79


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012