Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 199 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2013 và khuyến nghị giải pháp năm 2014

NGUYỄN ĐÌNH LUẬN

Tóm tắt


    Năm 2013, kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới. Thông qua một số chỉ tiêu chính là tăng trưởng, lạm phát, việc làm và xuất khẩu ròng, tác giả khái quát bức tranh kinh tế năm 2013 nhằm phân tích đánh giá những mặt đạt được và chưa đạt được, từ đó dự báo và đưa ra một số khuyến nghị nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam bền vững trong năm 2014.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012