Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 195 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đổi mới sáng tạo tại các công ty đa quốc gia và gợi ý cho các doanh nghiệp Việt Nam

TRẦN BÍCH NGỌC, TRẦN SỸ LÂM

Tóm tắt


    Các công ty đa quốc gia có vai trò và vị thế to lớn trong nền kinh tế thế giới. Sở dĩ có được điều này là do các công ty đó đã biết sử dụng một cách hiệu quả yếu tố công nghệ trong sản xuất kinh doanh và liên tục đổi mới công nghệ bằng các hoạt động đổi mới sáng tạo. Bài viết này tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản về đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ tại các công ty đa quốc gia. Đây là những hiểu biết cần thiết giúp cho các công ty đa quốc gia Việt Nam còn non trẻ và mới ra đời trong thời gian gần đây học tập để phát triển bền vững trong điều kiện cạnh tranh ngày càng trở lên gay gắt trên phạm vi toàn cầu như hiện nay.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012