Liên hệ tạp chí

Đầu mối

ThS Đào Thị Minh Huyền
Email: minhhuyen@ueh.edu.vn

Hỗ trợ

Th Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vnUNIVERSITY OF ECONOMIC HOCHIMINH CITY

Journal of Asian Business and Economic Studies