Chi tiết về Tác giả

MINH LƯƠNG, TRƯƠNG Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 3 (2019) - BAI BÁO
    Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của 2 dẫn xuất mới chứa dị vòng thiazolidin-4-on của 2-nitrovanillin
    Tóm tắt  PDF