Chi tiết về Tác giả

THỊ LAN ANH, PHAN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 3 (2019) - BAI BÁO
    Nghiên cứu xử lí axit perflooctanoic (pfoa) nồng độ thấp bằng sóng siêu âm hóa học
    Tóm tắt  PDF