Chi tiết về Tác giả

QUANG HỌC, NGUYỄN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 3 (2019) - BAI BÁO
    Nghiên cứu sự nóng chảy của hợp kim thay thế AuCu dưới tác dụng của áp suất cao lên tới 100 GPa
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3 (2019) - BAI BÁO
    Phương pháp thống kê mômen trong nghiên cứu chuyển pha cấu trúc của kim loại dưới tác dụng của áp suất
    Tóm tắt  PDF