Chi tiết về Tác giả

NGỌC KHÁNH, NGUYỄN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 3 (2019) - BAI BÁO
    Tìm hiểu nhận thức của người dân tái định cư đối với giá trị và sự biến đổi của các nguồn tài nguyên và đề xuất một số mô hình hệ kinh tế sinh thái thuộc phạm vi lưu vực hồ thủy điện Sơn La
    Tóm tắt  PDF