Chi tiết về Tác giả

HUY HOÀNG, LỤC

  • S. 3 (2019) - BAI BÁO
    Ảnh hưởng sự pha tạp Fe lên khả năng quang xúc tác của vật liệu Bi2WO6 chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt
    Tóm tắt  PDF