Chi tiết về Tác giả

THANH TÂM, ĐINH

  • S. 3 (2019) - BAI BÁO
    Ngưng tụ của vật chất trong mô hình sigma tuyến tính của hệ pha trộn hai thành phần -
    Tóm tắt  PDF