Chi tiết về Tác giả

BÍCH HẢO, ĐINH

  • S. 3 (2019) - BAI BÁO
    Xây dựng tiêu chuẩn ổn định mũ toàn cục cho điểm cân bằng của mạng nơron tế bào có xung và trễ biến thiên
    Tóm tắt  PDF