Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc điểm các hệ sinh thái tỉnh Phú Thọ

NGÔ QUANG DỰ, VŨ ANH TÀI, NGUYỄN AN THỊNH, NGUYỄN DIỆU TRINH

Tóm tắt


    Bài báo trình bày những kết quả bước đầu của nghiên cứu phân loại các hệ sinh thái (HST) và các đặc điểm gắn với từng HST cụ thể theo một hệ thống thống nhất, trên cơ sở đó đã thành lập bản đồ các HST cho lãnh thổ tỉnh Phú Thọ, theo đó, lãnh thổ tỉnh Phú Thọ được chia thành 22 đơn vị hệ sinh thái, gồm 12 đơn vị là các hệ sinh thái rừng (7 HST rừng thuộc vành đai nhiệt đới, 4 HST rừng á nhiệt đới, 1 HST rừng trồng), 4 đơn vị thuộc HST trảng cây bụi, 1 đơn vị là HST trảng cỏ, 4 đơn vị thuộc HST nông nghiệp và 1 đơn vị HST thủy sinh. Các đơn vị được thể hiện thống nhất trên bản đồ ở tỉ lệ 1:100.000. Kết quả của nghiên cứu này sẽ là cơ sở cho việc nghiên cứu sâu hơn về phân vùng chức năng phục vụ tổ chức không gian quản lí Tài nguyên và Môi trường theo định hướng phát triển bền vững của tỉnh Phú Thọ.      

Toàn văn: PDF