Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng hôn nhân cận huyết và đề xuất giải pháp làm giảm hôn nhân cận huyết ở người dân tộc thiểu số tại tỉnh Điện Biên

NGUYỄN PHÚC HƯNG, HOÀNG KIM THANH, ĐÀO HUY KHUÊ

Tóm tắt


    Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng hôn nhân cận huyết (HNCH) của người dân tộc thiểu số (DTTS) tại tỉnh Điện Biên, từ đó đề xuất các giải pháp làm giảm tình trạng này trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Thông tin được thu thập thông qua 762 bảng hỏi hộ gia đình người DTTS trên địa bàn 18 xã, thuộc 6 huyện của tỉnh Điện Biên. Kết quả cho thấy, tỉ lệ HNCH của người DTTS tại tỉnh Điện Biên là 2,2%, phân bố không đều giữa các dân tộc khác nhau. Các dân tộc có tỉ lệ HNCH cao là Mông, Lào, Kháng và Cống. Hiểu biết của người DTTS về HNCH là khá thấp, khi có tới 56,4% người dân không có hiểu biết tốt và 8,1% người dân không biết về HNCH. Số người DTTS tại tỉnh Điện Biên coi HNCH là bình thường chiếm tới 11,9% và số người dân ủng hộ việc này chiếm 1,2%. Số các trường hợp HNCH bị chính quyền địa phương xử phạt chỉ chiếm 35,3%, trong khi đó, số trường hợp không bị xử phạt chiếm tới 58,8%. Xuất phát từ thực trạng về HNCH tại tỉnh Điện Biên, các giải pháp được đề xuất nhằm giảm tình trạng này bao gồm: (1) Giải pháp về tuyên truyền và vận động để nâng cao hiểu biết và thái độ của người dân, và (2) Giải pháp về nâng cao công tác quản lí của chính quyền địa phương về HNCH.     

Toàn văn: PDF