Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng vi khuẩn VK124 phân lập từ đất rừng ngập mặn có khả năng sinh tổng hợp ectoine

ĐOÀN VĂN THƯỢC, LÊ VĂN DŨNG

Tóm tắt


    Từ các mẫu đất thu thập được từ rừng ngập mặn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định chúng tôi đã phân lập được khoảng 200 khuẩn lạc vi khuẩn. Năm khuẩn lạc khác nhau đã được lựa chọn ngẫu nhiên để đánh giá khả năng sinh tổng hợp ectoine. Bốn trong số năm chủng được lựa chọn có khả năng sinh tổng hợp ectoine, trong đó chủng sản sinh ectoine mạnh nhất (VK124) đã được lựa chọn để tiến hành các nghiên cứu tiếp theo. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy và hàm lượng NaCl đến khả năng sinh trưởng và sinh tổng hợp ectoine đã được chúng tôi nghiên cứu. Khi nuôi chủng VK124 trên môi trường HM với nồng độ 15,5% NaCl, chúng tôi thu được hàm lượng ectoine cao nhất (13,5% khối lượng tế bào khô). Trình tự đoạn gen 16S rDNA và một số đặc điểm hóa sinh của chủng VK124 cũng đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy chủng VK124 có đoạn trình tự gen 16S rDNA tương đồng trên 99% với các loài vi khuẩn thuộc chi Yangia, do vậy chủng này được đặt tên là Yangia sp. VK124.     

Toàn văn: PDF