Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Độ dẫn điện riêng của dung dịch điện phân theo nồng độ

TRẦN THỊ NHÀN, LÊ TUẤN

Tóm tắt


   Chúng tôi xây dựng mô hình lí thuyết cho phép mô tả sự phụ thuộc độ dẫn điện riêng của dung dịch điện phân vào nồng độ. Kết quả cho thấy dưới nồng độ 0,4 M, trường tĩnh điện nội tại trong dung dịch là trường tương tác yếu, độ linh động của các ion không phụ thuộc vào nồng độ, và do đó, độ dẫn điện riêng tăng tuyến tính với nồng độ. Tuy nhiên bên trên nồng độ 0,4 M, điện trường nội tại là trường tương tác mạnh có độ nhớt phụ thuộc phức tạp vào nồng độ, làm độ linh động của các ion phụ thuộc mạnh vào nồng độ. Do đó, độ dẫn điện riêng tăng không tuyến tính với nồng độ. Áp dụng mô hình tính toán cho dung dịch muối ăn, chúng tôi thấy một sự phù hợp khá tốt giữa tính toán và thực nghiệm.     

Toàn văn: PDF