Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 3 (2016) Vài nét về lối sống công nhân Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
ThS. CÙ THỊ THANH THÚY, ThS. VŨ THỊ BÍCH NGỌC
 
S. 13 (2018) Vấn đề tuyển dụng và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THANH QUÝ, ĐÀO THỊ THU
 
S. 12 (2018) Vấn đề trọng dụng, thu hút nhân tài của thành phố Hà Nội Tóm tắt   PDF
PHẠM VĂN TÂN, ĐẶNG XUÂN GIÁP
 
S. 5 (2016) Vận dụng khung sinh kế bền vững của cơ quan phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) trong nghiên cứu nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN ĐỨC HỮU
 
S. 14 (2018) Vận dụng lý thuyết Nữ quyền phân tích phân công lao động theo giới trong các doanh nghiệp hiện ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ KIM XUYẾN
 
S. 8 (2017) Vận dụng lý thuyết vai trò đối với việc tìm hiểu hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG NGỌC THẮNG
 
S. 2 (2015) Vận dụng quy trình bài học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) vào việc thiết kế quy trình bài học ở đại học Tóm tắt   PDF
TS PHẠM MINH DIỆU
 
S. 7 (2016) Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí MInh về đổi mới giáo dục đào tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HIẾU
 
S. 10 (2017) Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ DIỆU HẰNG
 
S. 2 (2015) Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phạm trù “Trung” và “Hiếu” đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên ở các trường đại học hiện nay Tóm tắt   PDF
TS NGUYỄN THỊ HIẾU
 
S. 12 (2018) Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN CÔNG ĐỨC
 
S. 4 (2016) Vốn xã hội với sự chuyển đổi nghề nghiệp của lao động trong gia đình hiện nay Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN PHƯƠNG MAI
 
S. 9 (2017) Việc làm của sinh viên Khoa Xã hội học trường Đại học Công đoàn sau khi tốt nghiệp Tóm tắt   PDF
VŨ YẾN HÀ, NGUYỄN NGỌC DIỆU LINH
 
S. 4 (2016) Xác định mẫu trong thu thập thông tin định lượng khi nghiên cứu liên quan tới công đoàn, người lao động Tóm tắt   PDF
ThS. TRƯƠNG NGỌC THẮNG
 
S. 13 (2018) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HUY KHOA, ĐỖ HỒNG THẮNG
 
S. 10 (2017) Xây dựng nền tư pháp nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
ĐẶNG VĂN CƯỜNG, NGUYỄN VĂN ĐỒNG
 
S. 4 (2016) Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện hội nhập Quốc tế hiện nay Tóm tắt   PDF
PGS.TS. DƯƠNG VĂN SAO
 
S. 6 (2016) Xây dựng phương pháp dân chủ trong dạy và học ở các trường đại học hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG, ThS. CHU THỊ THANH TÂM
 
S. 5 (2016) Xây dựng đạo đức cách mạng cho công nhân và người lao động hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
 
S. 6 (2016) Xây dựng, ban hành chế độ, chính sách đối với cán bộ nghiên cứu tài nguyên - môi trường biển và hải đảo Tóm tắt   PDF
ThS. DƯƠNG DUY ĐẠT
 
S. 2 (2015) Xã hội học quản lý và mô hình lãnh đạo, quản lý bằng uy tín Tóm tắt   PDF
PGS TS NGUYỄN CHÍ DŨNG
 
S. 6 (2016) Xã hội học về y tế và sức khỏe của cộng đồng - Một số vấn đề đặt ra Tóm tắt   PDF
TS. HOÀNG THANH XUÂN
 
S. 9 (2017) Xu hướng chuyển đổi nghề nghiệp của lao động trong gia đình nông thôn hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI
 
S. 9 (2017) Xu hướng nghiên cứu khác biệt giới trong xung đột công việc gia đình Tóm tắt   PDF
TỪ THẢO HƯƠNG GIANG
 
S. 8 (2017) Yếu tổ văn hóa trong dạy và học ngoại ngữ Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HIỀN HƯƠNG
 
201 - 225 trong số 248 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>