Chi tiết về Tác giả

THỊ NHƯ NGUYỆT, ThS. TRƯƠNG

  • S. 5 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Khái niệm và tiêu chí cơ bản đánh giá nghèo ở Việt Nam dưới góc nhìn đa chiều
    Tóm tắt  PDF