Chi tiết về Tác giả

DUY ĐẠT, ThS. DƯƠNG

  • S. 6 (2016) - KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
    Xây dựng, ban hành chế độ, chính sách đối với cán bộ nghiên cứu tài nguyên - môi trường biển và hải đảo
    Tóm tắt  PDF