Chi tiết về Tác giả

CHÍ DŨNG, PGS TS NGUYỄN

  • S. 2 (2015) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Xã hội học quản lý và mô hình lãnh đạo, quản lý bằng uy tín
    Tóm tắt  PDF