Chi tiết về Tác giả

NGỌC CƯỜNG, NGUYỄN

  • S. 7 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện hiện nay
    Tóm tắt  PDF