Chi tiết về Tác giả

HỒNG THẮNG, ĐỖ

  • S. 10 (2017) - KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
    Hoạt động của công đoàn Nga, Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với hoạt động công đoàn Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 13 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong giai đoạn hiện nay
    Tóm tắt  PDF