Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 13 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vấn đề tuyển dụng và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

NGUYỄN THỊ THANH QUÝ, ĐÀO THỊ THU

Tóm tắt


    Vấn đề tuyển dụng và sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp ở VĩnhPhúc nói riêng còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập và ảnh hưởng lớn đến cầu trên thị trường lao động. Đặc biệt, những bất cập về sử dụnglao động được biểu hiện rõ ở các góc độ như: bố trí công việc phù hợp với khả năng của người lao động, thời gian làm việc, môi trườngvà điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động. Vì vậy, việc phân tích, đánh giá thực trạng những bất cập về tuyển dụng và sử dụnglao động trong các doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc là hết sức cần thiết, để từ đó, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc có cơ sở đưa ra những giảipháp nhằm giải quyết những bất cập trên.    

Toàn văn: PDF