Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 13 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số đặc điểm của phương pháp nghiên cứu xã hội học và phương pháp nghiên cứu công tác xã hội

NGUYỄN HỮU ĐỨC

Tóm tắt


   Xã hội học và công tác xã hội có cùng trọng tâm - đó là nghiên cứu về con người như các chuyên ngành của khoa học xã hội. Mặc dù vậy, Xã hội học là một phần của Khoa học Xã hội, trong khi Công tác Xã hội là một phần của khoa học ứng dụng và chuyên môn. Vì vậy, giữa hai ngành này ngoài những điểm giống nhau, chúng còn có một số điểm khác nhau trong cách tiếp cận nghiên cứu khoa học.


Toàn văn: PDF