Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 14 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong sử dụng nguồn nhân lực

LÊ XUÂN SINH

Tóm tắt


   Nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng, cần thiết không thể thiếu của bất cứ tổ chức nào. Trong quá trình sử dụng,các tổ chức cần nhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn về vai trò của nguồn nhân lực, từ đó sử dụng có hiệu quả hướng tới mục tiêuphát triển bền vững. Bài viết làm rõ khái niệm, ý nghĩa, thực trạng trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam trong sử dụngnguồn nhân lực, đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm sử dụng một cách hiệu quả nguồn nhânlực vào phát triển bền vững doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung.    

Toàn văn: PDF