Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 14 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao vai trò công đoàn trong bảo đảm quyền làm việc của người lao động ở Việt Nam

ĐINH XUÂN THẢO, KHẮC THỊ NGỌC HOA

Tóm tắt


  Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động; tham gia quản lý nhà nước và xã hội,tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước. Công đoàn được hình thành do nhu cầu của đông đảo người lao động, cóchức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động, trong đó có quyền làm việc. Quyền làm việc làquyền cơ bản của con người được quy định trong luật pháp quốc tế và pháp luật quốc gia. Ở Việt Nam quyền làm việc là quyền cơ bảnđược hiến định và quy định cụ thể trong các đạo luật. Để bảo đảm quyền làm việc của người lao động, công đoàn có vai trò quan trọng,nhất là trong bối cảnh nước ta đang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế sâurộng. Vì vậy cần phải có giải pháp thích    hợp để nâng cao vai trò của công đoàn nhằm bảo đảm quyền làm việc của người lao động.    

Toàn văn: PDF