Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 11 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng hiệp ước Basel II đến hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và những thách thức đặt ra

TRẦN ĐÌNH VÂN, TRẦN THỊ KIM LIÊN

Tóm tắt


   Theo lộ trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng, từ cuối 2015 mười ngân hàng thương mại ở Việt Nam sẽ thí điểm thực hiện quản trị vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn của Hiệp ước vốn Basel II. Quá trình thí điểm sẽ hoàn thành vào năm 2018, sau đó triển khai áp dụng cho các ngân hàng thương mại. Theo nhiều chuyên gia, lộ trình triển khai thực hiện các quy định, tiêu chuẩn của Basel II sẽ mang đến những cơ hội và cả thách thức đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam. Bài viết thảo luận về những thuận lợi và thách thức với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình triển khai Hiệp ước Basel II.


Toàn văn: PDF