Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 11 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số điểm mới của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

ĐINH THỊ MAI

Tóm tắt


   Để đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN), ngày 1010/2017/ Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chế độ kế toán HCSN kèm theo Thông tư số 1072017/TT/- BTC (gọi tắt là Thông tư 107) thay thế Chế độ kế toán HCSN ban hành theo Quyết định số 192006/QĐ-BTC/ ngày 303/2006/ của Bộ Tài chính và Thông tư số 1852010/TT-BTC/ ngày 1511/2010/ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán HCSN ban hành theo
    Quyết định số 192006/. Đây là một bước thay đổi lớn trong Chế độ kế toán HCSN với nhiều nội dung mới nhằm phù hợp với những quy định của Luật Ngân sách 2015, Luật Kế toán năm 2015 và những đổi mới về cơ chế quản lý tài chính theo tinh thần tự chủ ngày càng cao trong các đơn vị HCSN quy định tại Nghị định 162015/.


Toàn văn: PDF