Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015

PHẠM THỊ LIÊN

Tóm tắt


    Bài viết nghiên cứu thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai ầọn 2006 -2015 nhằm phản ánh sự tăng trưởng ở 3 khía cạnh (kinh tế, xã hội và môi trường). Qua đó xác định những hạn chế của tăng trưởng ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF