Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công đoàn với việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

NGUYỄN THỊ THÙY YÊN

Tóm tắt


  "Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong CNVCLĐ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nuớc"+, trên cơ sở lồng ghép nội dung của phong trào "Toàn dân ầòn kết xây dựng đời sống văn hóa', đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao thể lực, trí lực cho CNVCLĐ, thúc đẩy khí thế thi ầu lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, làm cho đời sống văn hoá của công nhân, lao động được nâng lên rõ rệt. Trình độ dân trí, mức hưởng thụ văn hoá của công nhân lao động được cải thiện tốt hơn, các hoạt động văn hoá thể thao, thông tin đại chúng và hoạt động xã hội khác của các cấp công đoàn được đẩy mạnh.


Toàn văn: PDF