Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 10 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cách mạng công nghiệp 4.0 – xu thế tất yếu trên thế giới và ở Việt Nam

NGUYỄN THANH BÌNH

Tóm tắt


    Cách mạng công nghiệp 4.0 - Giới thiệu, khái niệm, nguyên nhân, sự hình thành, bản chất, đặc điểm, mục đích. Các lĩnh vực chủ chốt của cách mạng công nghiệp 4.0. Một số thay đổi và sự xuất hiện của các sản phẩm công nghệ mới khi có tác động của CMCN 4.0. Các thử thách do CMCN 4.0 tạo ra và quan điểm của các chuyên gia về CMCN 4.0  ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF