Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 9 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá trong việc xác định các nhân tố ảnh hưởng hưởng đến mức độ hài lòng của thanh niên nông thôn đối với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”

VŨ MINH THÁI, BÙI THỊ HẢI BÌNH

Tóm tắt


    Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành khảo sát 200 đối tượng thanh niên nông thôn trên địa bàn các tỉnh miền núiphía Bắc. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (Exporatory Factor EFA) đã chỉ ra các nhân tố (công trình, phần việc thanh niên) (1)Quy mô nhỏ và thường xuyên triển khai; (2) Công trình cần nhiều nguồn lực và gắn với phát triển kinh tế; (3) Phương tiện truyềnthông; (4) Nội dung truyền thông; (5) Các hoạt động liên quan đến an ninh quốc phòng có ảnh hưởng một cách đáng kể đến đánhgiá của thanh niên đối với phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới". Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở để đề xuấtcác giải pháp góp phần nâng cao chất lượng triển khai phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" tại địa bàn nông thônhiện nay.    

Toàn văn: PDF