Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 9 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xu hướng chuyển đổi nghề nghiệp của lao động trong gia đình nông thôn hiện nay

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

Tóm tắt


    Chuyển đổi nghề nghiệp đã và đang là một trong những xu hướng giúp người lao động đảm bảo thu nhập và các điềukiện sinh sống khác cho cá nhân và gia đình. Xem xét xu hướng chuyển đổi nghề nghiệp là một trong những hướng tiếp cận đảm bảoan sinh cho người lao động. Bài viết trình này bày khái quát về xu hướng chuyển đổi nghề nghiệp của người lao động trong giai đoạnhiện nay nhìn từ góc độ chuyển đổi theo hình thức nghề nghiệp và tính chất công việc.    

Toàn văn: PDF