Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 9 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Việc làm của sinh viên Khoa Xã hội học trường Đại học Công đoàn sau khi tốt nghiệp

VŨ YẾN HÀ, NGUYỄN NGỌC DIỆU LINH

Tóm tắt


    Nghiên cứu này khảo sát 251 sinh viên ngành Xã hội học tốt nghiệp trường Đại học Công Đoàn bằng phương phápchọn mẫu thuận tiện. Các phương pháp sử dụng để phân tích dữ liệu sơ cấp gồm thống kê mô tả, phân tích tương quan hai biến. Kếtquả nghiên cứu cho thấy, sinh viên có việc làm có tỷ lệ tượng đối cao, thời gian tìm kiếm việc làm không quá dài, với những loại hìnhcông việc liên quan đến giáo dục đào tạo, tổ chức đoàn thể, hay trong các tổ chức chính trị xã hội chiếm ưu thế hơn cả. Hai kênh tìmkiếm việc làm quan trọng, hỗ trợ hữu ích cho sinh viên sau khi tốt nghiệp là thông qua gia đình, bạn bè, người thân. Tuy nhiên, vẫncòn nhiều hạn chế với sinh viên trong quá trình tìm kiếm việc làm.    

Toàn văn: PDF