Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 8 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao vị thế của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

NGUYỄN CÔNG ĐỨC

Tóm tắt


     Đấu tranh cho bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ đang là vấn đề ưu tiên hàng đầu đối với các quốc gia hiệnnay và ở Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH). Vị trí, vai trò của người phụ nữ đã được những nhà sáng lậpra chủ nghĩa Mác - Lênin đề cập trong tư tưởng, lý luận của mình và tiếp tục được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta chú trọng quan tâm,luôn có những chính sách ưu tiên. Trên cơ sở đó bài viết cũng đề ra một số yêu cầu đặt ra đối với phụ nữ Việt Nam hiện nay.    

Toàn văn: PDF