Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp hiện nay

BÙI THỊ MINH PHƯƠNG

Tóm tắt


   Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn việc về VHDN ở nước ta đã được nhiều học giả chú ý, song mới chỉ đề cập đến VHDN trên bình diện văn hoá trong kinh doanh hoặc khai thác một vài khía cạnh của VHDN như: tinh thần DN, đạo đức kinh doanh triết lý kinh doanh. Bài viết này tác giả không có tham vọng đề cấp đến tất cả những nội dung cơ bản của VHDN, mà chỉ phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hoá trong doanh nghiệp trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.


Toàn văn: PDF