Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trong thời kỳ mới

NGUYỄN THỊ VÂN ANH, NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG

Tóm tắt


    Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta hiện nay, nhằm giữ vững định hướng xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đây là yêu cầu cần thiết khách quan và là yêu cầu cấp bách đặt ra cho tổ chức công đoàn Việt Nam. Trên cơ sở tình hình cán bộ công đoàn hiện nay, bài viết xin mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trong thời kỳ mới.


Toàn văn: PDF