Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 6 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng, ban hành chế độ, chính sách đối với cán bộ nghiên cứu tài nguyên - môi trường biển và hải đảo

ThS. DƯƠNG DUY ĐẠT

Tóm tắt


    Bài viết đề cập đến việc xây dựng và ban hành chế độ, chính sách đối với cán bộ nghiên cứu tài nguyên - môi trường biển và hải đảo.    

Toàn văn: PDF