Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 6 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những đổi mới cơ bản luật Kế toán 2015 theo yêu cầu hội nhập quốc tế

PGS.TS. ĐINH THỊ MAI

Tóm tắt


    Bài viết nêu mục đích và ý nghĩa của việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Luật Kế toán mới và những đổi mới cơ bản của Luật Kế toán 2015 theo yêu cầu hội nhập quốc tế.

Toàn văn: PDF