Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 6 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các giải pháp giải quyết tranh chấp lao động và đình công ở Việt Nam hiện nay

TS. ĐỖ VĂN QUÂN, ThS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Tóm tắt


     Bài viết tập trung phân tích và đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm góp phần ứng phó, giải quyết có hiệu quả hơn vấn đề đình công ở Việt Nam.

Toàn văn: PDF