Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam cần có thêm quyền chủ động trong việc xử lý nợ xấu

NGUYỄN QUỐC VIỆT

Tóm tắt


     Bài viết trình bày những nhiệm vụ chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam theo Quyết định số 30/2003/QĐ-TTg ngày 5/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ; nêu một số vướng mắc và tồn tại của Công ty này; qua đó, tác giả đưa ra một số giải pháp, đặc biệt là cần giao quyền chủ động trong các phương thức và quyết định xử lý nợ nhằm đẩy nhanh công tác xử lý nợ xấu.


Toàn văn: PDF