Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vận dụng khung sinh kế bền vững của cơ quan phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) trong nghiên cứu nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam hiện nay

TS. NGUYỄN ĐỨC HỮU

Tóm tắt


    Cho tới thập niên đầu của thế kỷ 21, trong khi các phương pháp chủ yếu đặt mục tiêu về phát triển kinh tế trong các chương trình xóa đói giảm nghèo tỏ ra không hiệu quả thì tiếp cận sinh kế bền vững của cơ quan phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) được đánh giá như một phương pháp quan trọng trong việc giải quyết vấn đề về phát triển xã hội của nhiều chính phủ, trong đó có Việt Nam. Điều này thực sự có ý nghĩa, nhất là đối với các nhóm lao động yếu thế, nhóm xã hội dễ bị tổn thương trong bối cảnh cần phải xây dựng các giải pháp để duy trì và đảm bảo sinh kế bền vững cho các nhóm đặc thù này.


Toàn văn: PDF