Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng đạo đức cách mạng cho công nhân và người lao động hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Tóm tắt


Bài viết trình bày một số nội dung cơ bản trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng đạo đức cách mạng cho công nhân và người lao động hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh    

Toàn văn: PDF