Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cơ hội, thách thức và các vấn đề cần giải quyết về lao động, tổ chức Công đoàn khi Việt Nam ký kết hiệp định TPP

TS. VŨ THỊ LOAN

Tóm tắt


     Bài viết trình bày sơ lược cam kết của Việt Nam về vấn đề lao động và Công đoàn trong TPP; đồng thời chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và đề xuất những vấn đề cần giải quyết về lao động, tổ chức Công đoàn khi Việt Nam gia nhập TPP.


Toàn văn: PDF